താഴെ കാണുന്നതാണ് സമ്മാനം ആയി നൽകുന്ന സാരി . ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ആയിരിക്കും

ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വിജയിക്ക് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാരി ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഇമെയിൽ വഴി വിജയിയെ അറിയിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കൊറിയർ വിലാസം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, കൊറിയർ സർവീസ് വഴി സാരി വിജയിക്ക് അയയ്ക്കും. വിജയി പണമൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല. കൊറിയർ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിലാസത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്ക്കൂ.

Organza Saree with Organza Blouse (659696-N-SW-INDIA-47103)

101 د.إ 156 د.إ

(0 reviews)

Organza Saree with Organza Blouse

  Ask a Question